Фармахем континуирано вложува во општествената одговорност

Проекти  

Награда за најдобар работник

2024Форум за Филантропија 2024: Филантропијата двигателка на одржливиот развој

2021 - „Со мали чекори до подобро утре!“,

2019Имплементирање на стандардот MAMFORCE©, 

2019 - Бизнис и човековите права,

2019 - „Биди здрав, биди вреден!“,

2017 - „Заедно создаваме подобар свет”,

2014 - „Мал чекор кон зачувување на природата”,

2013 - „ФАРМАХЕМ НА ВРВОТ НА СВЕТОТ - со Илина Арсова и јуниорите”,

2012 - „Фармахемчињата се нашата иднина”,

2012 - „Фармахем го поддржува развојот на образованието и науката на меѓународно, национално и локално ниво”, проект реализиран во партнерство со IAESTE (Меѓународна организација за размена на студенти од техничките факултети),

2011 - „Поттикнување на здрав начин на живот и љубов кон природата – по стапките на Жане”,

2011 - „Користење на природни бои во кондиторските производи кои ги конзумира младата популација”,

2010 - „Транспарентност во работењето на менаџментот и вклучување на вработените во донесувањето на одлуки во компанијата”,

2009 - „Зајакнување на капацитетите за тимска работа и градење на лојалност кон фирмата”,

2009 - „Работилница за бело саламурено сирење”,

2009 - „Одржливо управување со отпад во Општина Ѓорче Петров”,

2008 - „Обука на вработените во Дирекција за храна и други заинтересирани страни за HACCP”,

2008 - „Најеколошка компанија во Град Скопје”,

2008 - „Компанија со добро корпоративно управување”,

2007 - „Формирање на групација на фирми за еколошки консалтинг во рамките на Стопанска комора на Македонија”.

 

Видео: „Градење на капацитетите на мали и средни претпријатија во областа на човековите права”, учество на тркалезна маса, Европска Комисија, Брисел, септември 2012 . Со учеството на овој настан Фармахем покажа дека ги разбира и почитува Насочувачките принципи на Обединетите нации за бизнис и чoвекoви права.

 

Награди

2022 Признание за ООП за 2021 за проектот „Со мали чекори до подорбро утре!” доделено од Министерство за економија и Националното координативно тело за ООП,

2021 - Благодарница за долгогодишна соработка од Природно-математички факултет при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје;Видео од доделувањето на балагодарница на Фармахем на свеченото одбележување на 75-годишнината на Природно-математичкиот факултет-Скопје 2022 - Благодарници за исклучителна поддршка и придонес за СОС Детско село;

2021 - Благодарница од Научно-истражувачкото здружение (НИЗ) при Студентски сојуз на фармацевти на Македонија - ССФМ;

2021 - Признание од Здружението на пензионери на Ѓорче Петров,

2021 - Плакета од општина Берово за особен придонес воразвојот на општина Берово, заштита на животната средина и зачувување на природата,

2020 - Плакета од СОС детско село за значаен придонес и поддршка во 2020 година,

2020 - Благодарница од Прв скопски извиднички одред за компанија пријател на извидниците, 

2019 - Благодарница за имплементирање на стандардот MAMFORCE© во рамки на проектот „Поттикнување на принципите за бизнис и човекови права“ финансиран од Европската Унија, а спроведуван од НВО Конект и Бизнис Конфедерација на РСМ, 

2019 - Признание за посветеност на унапредувањето на човековите права во бизнисот во рамки на проектот „Поттикнување на принципите за бизнис и човекови права“ финансиран од Европската Унија, а спроведуван од НВО Конект и Бизнис Конфедерација на РСМ,

2019 - Признание од Министерство за економија и Националното координативно тело за ООП за проектот „Биди здрав, биди вреден!”,

2019 - Награда „Предводници на Целите за одржлив развој“ во рамките на проектот „Градење на меѓусекторски партнерства за одржлив развој“, спроведен од организациите „Конект“, „Agora“ и Мрежата на Глобалниот Договор од Бугарија, а поддржан од УНИЦЕФ и Делегацијата на Европската унија 

2018 - Признание „Employer award“ од меѓународното IAESTE за континуирана поддршка на IAESTE повеќе од 20 години,

2017 - Јубилејно признание за континуирано спроведување на успешни општествено одговорни практики 2007–2017 доделено од Министерство за економија и Националното координативно тело за ООП,

2017 - Награда за проектот „Заедно создаваме подобар свет” доделено од Министерство за економија и Националното координативно тело за ООП,

2014 - Признание за проектот „Мал чекор кон зачувување на природата” доделено од Министерство за економија и Националното координативно тело за ООП,

2012 - Плакета за проектот „Фармахемчињата се нашата иднина” доделено од Министерство за економија и Националното координативно тело за ООП,

2011 - Јубилејно признание за континуирано спроведување на успешни општествено одговорни практики 2007–2011 доделено од Министерство за економија и Националното координативно тело за ООП,

2011 - Признание од Министерство за економија и Националното координативно тело за ООП за проектот „Поттикнување на здрав начин на живот и љубов кон природата – по стапките на Жане”,

2011 - Благодарница од Министерство за економија и Националното координативно тело за ООП за проектот „Користење на природни бои во кондиторските производи кои ги конзумира младата популација”,

2011 - Признание од ЦИР-а за истакнат однос кон вработените во 2011 година,

2010 - Прва наградаод Министерство за економија и Националното координативно тело за ООП за проектот „Транспарентност во работењето на менаџментот и вклучување на вработените во донесувањето на одлуки во компанијата”,

2009 - Прва награда од Министерство за економија и Националното координативно тело за ООП за проектот „Зајакнување на капацитетите за тимска работа и градење на лојалност кон фирмата”,

2009 - Прва награда од Министерство за економија и Националното координативно тело за ООП за проектот „Работилница за бело саламурено сирење”,

2009 - Благодарница од Министерство за економија и Националното координативно тело за ООП за проектот „Одржливо управување со отпад во Општина Ѓорче Петров”,

2009 - Благодарница од Министерство за економија и Националното координативно тело за ООП за проектот „Формирање на лабораторија за животна средина”,

2009 - Признание од ЦИР-а за интегриран пристап кон ООП за 2009 година,

2008 - Прва награда од Министерство за економија и Националното координативно тело за ООП за проектот „Обука на вработените во Дирекција за храна и други заинтересирани страни за HACCP”,

2008 - Плакета од Град Скопје за „Најеколошка компанија во 2008 година”,

2008 - Награда од НВО Транспарентност‐Нулта копрупција за „Компанија со добро корпоративно управување”,

2007 - Оскар од Стопанска Комора на РМ, НВО Транспарентност‐Нулта копрупција, Стопанска Комора на Северо‐Западна Македонија, Министерство за економија и Националното координативно тело за ООП за проектот - Corporate Social Responsibility Award South East Europe.


.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Адреса: Кичевска бр. 1, 1060 Скопје, п. фах 39, тел: +(389 2) 2031 193, е-пошта: farmahem@farmahem.mk