Периодични (систематски) здравствени прегледи

Наши партнери се неколку ординации по медицина на трудот, со кои заеднички, брзо и ефикасно, ги извршуваме систематските прегледи на вработените.


.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Адреса: Кичевска бр. 1, 1060 Скопје, П. Фах 39, Тел: +(389 2) 2031 193, Факс: +(389 2) 2031 434, е-пошта: farmahem@farmahem.com.mk