Рутински биохемиски анализи

Хематолошки статус

 • Крвна слика
 • Диференцијална крвна слика
 • Седиментација
 • Серумско железо
 • TIBC
 • Феритин
 • Трансферин

Уринарен статус

 • Хемиски и микроскопски преглед на урина
 • Микроалбуминурија
Анализа во столица и сперма
 • Окултно крварење во столица
 • Спермограм

Тестови за утврдување на бременост

 • во крв и во урина

Гликемија

 • гликемија на гладно
 • oGTT
 • HbA1c

Липиден статус

 • Вкупен холестерол
 • Триглицериди
 • HDL, LDL, VLDL
 • Аполипопротеин А
 • Аполипопротеин В
 • Lp(a)
 • Коефициент на атеросклероза

Протеински статус

 • Тотални протеини
 • Албумини
 • Глобулини
 • Протеинурија

Хемостаза

 • PT
 • aPTT
 • Фибриноген

Имуноглобулини

 • IgA, IgG, IgM, IgE
 • CRP, RF, ASO

Деградациони продукти

 • Уреа
 • Креатинин
 • Билирубин
 • Мокрачна киселина

Електролитен статус

 • Натриум
 • Калиум
 • Калциум
 • Магнезиум
 • Фосфор
 • Литиум

Ензимски статус

 • AST
 • ALT
 • GGT
 • LDH
 • ALP
 • ACP
 • PAP
 • CHE
 • Амилаза
 • Панкреасна амилаза
 • CK, CK-MB
Други анализи
 • крвни групи

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Адреса: Кичевска бр. 1, 1060 Скопје, п. фах 39, тел: +(389 2) 2031 193, е-пошта: farmahem@farmahem.mk