Референци на Секторот за еколошки конслатинг

 

 

Експертизата и долгогодишното искуството во областа на заштитата и унапредувањето на животната средина како и бројот од преку 150 референци кој континуирано расте го прави „Фармахем“ лидер во својата област на делување во Република Македонија.

Проекти за управување со пожари на ниво на предел

Проекти за заштита и зачувување на природата

 • Изработка на методологија за прстенување птици, проект на Министерство за животна средина и просторно планирање, 2021–2022; 

Eлаборати за заштита на животната средина и студии

 • Елаборат за заштита на животна средина за “КРОМБЕРГ & ШУБЕРТ МАКЕДОНИЈА” ДООЕЛ Битола, 2018
 • Елаборат за заштита на животна средина за “Млечна  Индустрија” ДООЕЛ  Делчево, 2017
 • Елаборат за заштита на животна средина за ТД ,,Рудине” ММ ДОО увоз извоз Скопје подружница ЛАДИЛНИК Делчево, 2017
 • Елаборат за заштита на животна средина за ,,Краварска фарма ГОЛАКˮ ДООЕЛ  увоз - извоз Делчево, 2017
 • Елаборат за заштита на животна средина за Земјоделско трговско друштво “Сточарство” ДОО  Богданци, ОЕ Млекара, 2017
 • Елаборат за заштита на животна средина за Земјоделско трговско друштво “Сточарство” ДОО  Богданци, ОЕ Краварска фарма, 2017
 • Елаборат за заштита на животна средина за Земјоделско трговско друштво “Сточарство” ДОО  Богданци, ОЕ Козарство, 2017
 • Елаборат за заштита на животна средина за бунари за  ,,Johnson Controlsˮ, Струмица, 2017
 • Елаборат за заштита на животна средина за Земјоделско трговско друштво “Сточарство” ДОО  Богданци, ОЕ Козарство, 2017
 • Елаборат за заштита на животна средина за ,,Црн Бикˮ, Куманово 2016
 • Елаборат за заштита на животна средина за ,,Johnson Controlsˮ, Струмица, 2016
 • Елаборат за заштита на животна средина за МЕПСО АД, Скопје, 2016
 • Елаборат за заштита на животна средина за ,,НОЕЛ Плус” с.Стојаково, Гевгелија, 2015
 • Елаборат за заштита на животна средина за ,,ИМБ Битола, Подружница”  - с. Петровец, 2015
 • Елаборат за заштита на животна средина за Витториа Фруит” - с. Прдејци, 2015
 • Елаборат за заштита на животна средина за ,,Винарија Охрид - Охрид, 2014
 • Елаборат за заштита на животна средина за бунар за ,,Раде Кончар - Контактори и релеи” - Скопје, 2014
 • Елаборат за заштита на животна средина за бунар за ,,Ветекс АД Велес, 2014
 • Елаборат за заштита на животната средина за ,,АВТО СПА ВЕ” - Велес, 2012
 • Изработка на елаборат за заштита на животна средина за ,,Сточарство Богданци” - Богданци, 2012
 • Елаборат за заштита на животната средина за ,,Ла пицерија" - Скопје, 2011
 • Елаборат за заштита на животната средина за ,,Шустер" - Куманово, 2011
 • Елаборат за заштита на животната средина за „Биба" - Куманово, 2011
 • Елаборат за заштита на животната средина за „Финес" - Куманово, 2011
 • Елаборат за заштита на животната средина за ,,Босс М" - Куманово, 2011
 • Елаборати за заштита на животната средина за 20 чевларски компании кои работат во комплексот ,,Реџиа" во Куманово, 2011
 • Елаборат за заштита на животната средина за ,,Ролетар Илија" - Скопје, 2011
 • Елаборат за заштита на животната средина за ,,Коки МЛ" - Куманово, 2011
 • Елаборат за заштита на животна средина за ,,Јома 95" - Куманово, 2011
 • Елаборат за заштита на живтната средина за ,,Махагони" - Куманово, 2011
 • Елаборат за заштита на животната средина за ,,Аус терм" - с. Градец, Гостивaр, 2010
 • Елаборати за заштита на животната средина за детска градинка „Ангел Шајче", Куманово (6 подружници), 2010
 • Елаборат за заштита на животната средина за ,,Бајер" - Куманово, 2010
 • Елаборат за заштита на животната средина за ,,Мајами" - Скопје (доградба на објект), 2010
 • Елаборат за заштита на животната средина за ,,Салса" - Куманово, 2010
 • Елаборат за заштита на животната средина за ,,Лемас" - Скопје, 2010
 • Елаборат за заштита на животната средина за ,,Кат Ком" - Велес, 2010
 • Елаборат за заштита на животната средина за реконструкција локален пат во општина Ѓорче Петров, 2010
 • Елаборат за заштита на животната средина за ,,Вики дизајн" - Куманово, 2010
 • Елаборат за заштита на животната средина за ,,Фрагмат Мак" - Куманово, 2010
 • Елаборат за заштита на животната средина за ,,Карта техника" - Неготино, 2010
 • Елаборат за заштита на животната средина за сирењара ,,Петра" - Велес, 2010
 • Елаборат за заштита на животната средина за ,,Милк Деј", Свети Николе, 2010
 • Елаборат за заштита на животната средина за ,,Бреботекс Зел и Зелке и други" - Богданци, 2010
 • Елаборат за заштита на животната средина за ,,ДСЕ Графика" - Неготино, 2010
 • Елаборат за заштита на животната средина за ,,Европа 92", с. Лешок, Тетово, 2010
 • Елаборат за заштита на животната средина за ,,Емма'с", Свети Николе, 2010
 • Елаборат за заштита на животната средина за ,,Еуромилк КСЛ", Скопје, 2010
 • Елаборат за заштита на животната средина за ,,Еуромилк Интернационал", Скопје, 2010
 • Елаборат за заштита на животната средина за ,,Металекс" - Тетово, 2010
 • Елаборат за заштита на животната средина за ,,Рудине ММ" ДОО - Скопје, подружница ладилник Делчево, 2010
 • Елаборат за заштита на животната средина за ,,Алпина Деј" ДОО, Пробиштип, 2010
 • Елаборат за заштита на животната средина за ,,Мега фиш" ДООЕЛ, село Вруток, 2010
 • Елаборат за заштита на животната средина за ,,НАС МБД", Скопје, 2009
 • Елаборат за заштита на животната средина за ,,Мајами" ДОО, Скопје, 2009
 • Елаборат за заштита на животна средина за ,,Замрзната храна" - Скопје, подружница 1 - Неготино, 2009
 • Елаборат за заштита на животна средина за млекарница ,,ЦАКИ Златно Зрно", Крива Паланка, 2009
 • Елаборат за заштита на животна средина за млекарница ,,ЈОКА", Струмица, 2009
 • Елаборат за заштита на животна средина за млекарница ,,Рудине", Делчево, 2009
 • Елаборат за заштита на животна средина за музеј на вода Плоча Миќов Град во Заливот на коските, Градиште, Охрид, 2008
 • Елаборат за заштита на животна средина за ,,Аутомотив Груп", Скопје, 2008
 • Елаборат за заштита на животна средина за нова постројка за производство на конгеративна енергија од мртва биомаса во Кочани, за EURECNA - Италија, 2008
 • Елаборат за заштита на животна средина за млекарница ,,Шар Продукт", Џепчиште, 2008
 • Елаборат за заштита на животна средина за ЗТД Сточарство АД Богданци РЕ Млекара, 2008
 • Елаборат за заштита на животна средина за електромеханичарски сервис ,,А.Ц.Е" - Скопје, 2008
 • Елаборат за заштита на животната средина за ,,Наташа трејд" - Неготино, 2010
 • Елаборат за заштита на животна средина за ,,Фитофарм" - Скопје, 2007
 • Елаборат за влијанието врз животната средина за складиште за нискорадиоактивен отпад во Република Македонија, 2005
 • Елаборат за млечната индустрија ,,Казеифичио Чезарина″ во Беловиште, 2004
 • Елаборат за погонот за производство на сирење во ИМБ ,,Млекара" - Битола, 2003
 • Студија за состојбата со животната средина на аеродромот ,,Петровец" - Скопје, 2001
 • Елаборат за А.Д ,,Вита Пела" - Битола, 2000
 • Елаборат за А.Д ,,Пролукс" - Прилеп, 2000
 • Елаборат за А.Д. ,,Жито-Битола" - Битола, 2000
 • Студија за траса со висок напон (400 КВ) Битола - Аминдео (Грција), 1999
 • Елаборат за А.Д. ,,Тане Цалески" - Кичево, 1999
 • Елаборат за АИК ,,Лозар" - Битола, 1999
 • Елаборат за ,,Фабрика за квасец и алкохол" - Битола, 1999
 • Елаборат за ИМБ „Млекара" - Битола, 1999
 • Студија за хидроелектраната ,,Чебрен". Август, 1996
 • Студија за хидроелектраната ,,Козјак". Јуни, 1995

Изработка на барање за добивање дозвола за интегрирано спречување и контрола на загадувањето како и барање за добивање дозвола за усогласување со оперативен план (барања за А и Б интегрирани дозволи)

 • Изработка на апликација за добивање на Б Интегрирана еколошка дозвола за ,,ИМБˮ Битола, 2017
 • Изработка на барање за Б интегрирана еколошка дозвола за ,,Ветекс” АД - Велес, 2013-2014
 • Изработка на Барање за А дозвола за усогласување со оперативен план за:
  • „ТОНДАХ", Виница, 2007
  • „АДИНГ", Скопје, 2007
  • „ЗЕОЛИТ", Пробиштип, 2007
 • Изработка на Барање за дозвола за усогласување со оперативен план за:
  • „СКОВИН", Скопје, 2011
  • „РИМЕС", Скопје, 2011
  • „РУДИНЕ ММ", подружница млекара Делчево, 2010
  • ,,ПОВАРДАРИЕ", Неготино, 2009
  • „СЕНТИС АГ", Џепчиште, 2008
  • „АН-КИ Инженеринг", Скопје, 2008
  • „ГРАФИКС Трејд", Гостивар" 2008
  • „ЈОКА", Струмица, 2008
  • „ИМБ Млекара" АД, Битола, 2008
  • „ДРЕНИК М", Прилеп, 2007
  • „ФРОТИРКА", Делчево, 2007
  • „НЕМЕТАЛИ", Чешиново, 2007

Изработка на Планови и Програми за управување со отпад за: 

 • Изработка на Програма за управување со отпад за “ВС-ГД” ДООЕЛ  Неготино, 2017
 • „Сковин", Скопје, 2011
 • Град Скопје, 2009
 • Општина Ѓорче Петров, 2009
 • Општина Дојран, 2008
 • Општина Ресен, 2008
 • Општина Сарај, 2007
 • Општина Крива Паланка, 2007
 • Општина Велес, 2007

Биоремедијација на почви и води 

 • Проект: ,,Биоремедијација на почва загадена со нафтени деривати од поранешно складиште за нафта на NATO HQ Скопје", 2005

 Физибилити студии и експертиза

 • Студија за одржливо користење на трската vo Преспанскиот регион (дел од Interreg IPA CBC проект за развој на акциски план за управување со биоразградлив отпад во прекуграничниот регион LESS WASTE II – CN1-SO 2.2 SC 008), 2019
 • Студија за биолошката разновидност во областа на рудникот „Саса“ со акциски план - Македонска Каменица, 2018
 • Изработка на студија за оправданост од воведување на услугите за собирање и транспортирање на комунален отпад во руралните средини во општина Велес, 2011
 • Проект: ,,Студија за ремедијација на ОХИС", проект реализиран во соработка со D'Appolonia од Италија, 2010
 • Проект: ,,Изработка на студии за ревалоризација на природните вредности на заштитените подрачја кањон Матка, споменик на природата и Тиквеш, строг природен резерват", проект финансиран од UNDP, 2009/2010
 • Проект: ,,Оценка на влијание врз животната средина и акционен план за ремедијација за индустриски парк Митровица", Косово, финансиран од UNDP регионален центар во Братислава, Чешка, локален партнер на Деконта, Чешка, 2009
 • Проект: ,,Историско загадување на ОХИС - Скопје", раководен од тимот на ,,Енакон" и ,,Деконта" од Чешка, финансиран од ODA Програма на Влада на Република Чешка, 2007-2009
 • Учество во Проектот за Ремедијација на рудникот ,,Лојане", раководен од тимот на Деконта-Чешка, финансиран од UNDP - Братислава, 2007
 • Ревизија на акциониот план за заштита на амбиентниот воздух за град Скопје, 2007
 • Аудит за социјалната и безбедносната и состојбата со животната средина во EVN ESM, за WSP Environmental, финансирано од Европска Банка за Обнова и Развој, 2007
 • Физибилити Студија за "Уредување и заштита на Голема Река", делови за: Мониторинг, Подобрување на состојбата со шумите и заштита од ерозија, Подобрување на состојбата со водните живеалишта и Подигање на јавна свест, проект финансиран од УНДП, Преспа, 2006
 • Експертско мислење за состојбата со аерозагадувањето од ОКТА, 2005
 • Студија за мониторинг на аерозагадување околу РЕК ,,Битола", 2002
 • Физибилити студија за реконструкција на аеродромот ,,Петровец" - Скопје, еколошки аспекти, јули 2000 во соработка со Parsons USA, 2000
 • Анализа на состојбите и управувањето на цврстиот отпад во Македонија. Дел од Студија за НЕАП - Република Македонија. Финансирано од Светска банка, 1996

Проекти за заштита и унапредување на животната средина

 • Проект: „Подобрување на млечните производи преку подобрување на суровината и воведување директни култури“ во Млекарница ЈОКА, Струмица, 2006
 • Проект: „Поддршка на услугите за управување со цврст отпад во руралните заедници од сливот на Преспанско Езеро“, проект финансиран од UNDP, 2005
 • ЛЕАП за општина ,,Ѓорче Петров" (дел за отпад и природа), 2005
 • Проект: „Обука и зајакнување на капацитетот во 6 општини во Македонија во примена на концептот на одржлив развој“, проект финансиран од РЕЦ, канцеларија во Македонија, 2004/2005
 • Проект: „Одржливо управување со цврстиот комунален смет во регионот на Преспа“, проект финансиран од GTZ, 2004
 • Проект: „Употреба на безфосфатни детергенти во Охридскиот и Струшкиот регион“, проект финансиран од МЖСПП и Светска Банка, 2003
 • Проект: „Дефинирање на влијанието на „ОХИС“ А.Д. Скопје врз животната средина“, 2003
 • Проект: „Намалување на употребата на токсични суровини и третман на отпадни води во „Пролукс“ - Прилеп“, донација на Ecolinks - USA, 2000
 • „Одржлив развој на Општина Зрновци“, 1999
 • ЛЕАП за општина „Центар“ - Скопје. Финансиран од РЕЦ - Будимпешта (проект во соработка со Рударски институт - Скопје) Скопје, 1998
 • Проект: „Заштита на еко-системот во реката Вардар од отпадните води од крзнарата „Димко Митрев“ - Велес“, 1998
 • Координатор на проектот „Одржлив развој на Република Македонија“. Издание на ДЕМ, 1995

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Адреса: Кичевска бр. 1, 1060 Скопје, п. фах 39, тел: +(389 2) 2031 193, е-пошта: farmahem@farmahem.mk