Анализа на површинска и отпадна вода

Анализа на површинска и отпадна вода

Лабораторијата врши земање на примероци и физичко-хемиска анализа на отпадна, површинска и подземна вода за голем број на акредитирани и неакредитирани параметри. Во соработка со странските партнерски лаборатории, нудиме и услуги за земање и анализа на параметри коишто не се работат во Р. Македонија.

Барање за тестирање

Адреса: Кичевска бр. 1, 1060 Скопје, п. фах 39, тел: +(389 2) 2031 193, е-пошта: farmahem@farmahem.mk