ТЕСТИРАЊЕ НА БУЧАВА


Тестирање на бучава во животна средина се врши според следните стандарди:

  • Акустика-Опис, мерење и оценка на бучава во животна средина ISO 1996-2:2007 *
  • Бучава од патен сообраќај: Мерење на имисија на бучава, инженерски метод  Nordtest method NT ACOU-039, Edition 2 *
  • Метод за оценка на индустриска бучава која влијае на мешани станбени и индустриски области BS 4142:1997 *.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Адреса: Кичевска бр. 1, 1060 Скопје, П. Фах 39, Тел: +(389 2) 2031 193, Факс: +(389 2) 2031 434, е-пошта: farmahem@farmahem.com.mk