МЕРЕЊЕ НА ХЕМИСКИ ШТЕТНОСТИ ВО РАБОТНА СРЕДИНА

Тестирање на прашина во воздух (вкупна прашина, ЦЧ10, ЦЧ4, ЦЧ2.5)

ФЛТ02 Нефелометриска метода

Тестирање на прашина во воздух (вкупна прашина, ЦЧ10, ЦЧ4, ЦЧ2.5 )

ФЛТ03* гравиметриска метода

  • Тестирање на водороден сулфид                               ФЛТ09- H2S Електрохемиска ќелија
  • Тестирање на кислород                                               ФЛТ10- О2 Електрохемиска ќелија
  • Тестирање на експлозивност                                      ФЛТ11 - LEL Електрохемиска ќелија
  • Тестирање на јаглерод моноксид                                 ФЛТ12 -СО Електрохемиска ќелија
  • Тестирање на јаглерод диоксид                                    ФЛТ13 –СО2 Инфрацрвена ќелија

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Адреса: Кичевска бр. 1, 1060 Скопје, П. Фах 39, Тел: +(389 2) 2031 193, Факс: +(389 2) 2031 434, е-пошта: farmahem@farmahem.com.mk