ТЕСТИРАЊЕ НА КВАЛИТЕТ НА АМБИЕНТАЛЕН ВОЗДУХ

  • Тестирање на прашина (цврсти честички) ЦЧ10, во амбиентален воздух со нефелометриска и гравиметриска метода
    ФЛТ01- Нефелометриска и гравиметриска метода
  • Тестирање на озон  ЕN 14625
  • Тестирање на јаглерод моноксид   ЕN 14626
  • Тестирање на сулфурдиоксид    ЕN 14212
  • Тестирање на азотни оксиди  ЕN 14211

 

 


.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Адреса: Кичевска бр. 1, 1060 Скопје, П. Фах 39, Тел: +(389 2) 2031 193, Факс: +(389 2) 2031 434, е-пошта: farmahem@farmahem.com.mk