Анализа на вода и почви

 • Фармахем Лабораторија за животна средина врши анализа на доставен или земен примерок на вода (површинска, отпадна, подземна, вода за пиење) и почва.

Земањето на примероците на вода и почва се врши по следни стандарди/упатства:

 • Земање примероци вода од реки и потоци
 • Земање примероци од отпадни води
 • Земање примероци од подземни води
 • Земање примероци од вода за пиење од пречистителни станици и водоводни дистрибутивни системи
 • Мониторинг на ефлуент во вода и канализација
 • M18-Monitoring of discharges to water and sewer Environment Agency (UK) Version 1
 • Упатство за земање на примероци на почва, вода, талог и ѓубриво
 • Sampling manual for environmental monitoring by intensive livestock industries (AUS)
 • Упатство за земање на примероци од почви ISO 10381-2:2002
 • МКС ISO 5667-6:2007 *
 • МКС ISO 5667-10:2007 *
 • МКС ISO 5667-11:2007
 • МКС ISO 5667-5:2007

Фармахем Лабораторија за животна средина врши анализи на примероци по следните методи:

 1. Спектрофотометриски;
 2. Волуметриски;
 3. Гравиметриски;
 4. Потенциометриски.

Физичко/хемиска анализа на:

 • Амониум јони

Spectroquant NH4+ test 1.14752.0001 Merck * 

 • Нитрaти

Spectroquant NO3- test 1.09713.0001 Merck *

 • Хлориди

Spectroquant  Cl- test 1.14897.0001; Merck *

 • Сулфати

Spectroquant  SO42- test 1.14791.0001;  Merck *

 • Фосфати

Spectroquant  Р  test 1.14848.0001; Merck *

 • Железо вкупно

Spectroquant  Fe  test 1.00796.0001; Merck *

 • Железо(III)

 

Spectroquant  Fe3+  test 1.00796.0001; Merck *

 • Железо(II)

Spectroquant  Fe2+  test 1.00796.0001; Merck *

 • Вкупен органски јаглерод (ТОС)

Spectroquant  TOC  test 1.14878.0001;Merck

 • Нитрити        

Spectroquant  NO2- test 1.14776.0001; MERCK

 • Цијаниди   

Spectroquant  CN-  test 1.09701.0001; MERCK

 • Сулфиди

Spectroquant  S2-  test 1.14779.0001; MERCK

 • Флуориди     

Spectroquant  F  test 1.14598.0001; MERCK

 • Манган

Spectroquant  Mn  test 1.14770.0001; MERCK

 • Силициум

Spectroquant  Si  test 1.14794.0001; MERCK

 • Олово       

Spectroquant  Pb  test 1.09717.0001; MERCK

 • Бакар     

Spectroquant  Cu  test 1.14767.0001; MERCK

 • Кадмиум

Spectroquant  Cd  test 1.01745.0001; MERCK

 • Цинк     

Spectroquant  Zn  test 1.14832.0001; MERCK

 • Хром(VI)

Spectroquant  Cr6+  test 1.14758.0001; MERCK

 • Хром 

     Spectroquant  total Cr  test 1.14758.0001; MERCK 

 • Арсен 

Spectroquant  As  test 1.01747.0001; MERCK

 • Никел   

Spectroquant  Ni  test 1.14785.0001; MERCK

 • Вкупен азот

Spectroquant  total N  test 1.14537.0001; MERCK

 • Вкупен фосфор

Spectroquant  total P  test 1.14848.0001; MERCK

 • Слободен хлор

  Spectroquant  Cl2 (free)  test 1.00598.0001; MERCK 

 • Вкупен хлор

 Spectroquant  Cl2 (total)  test 1.00602.0001; MERCK 

 • Испарливи органски киселини (VOА)      

     Spectroquant  VOА  test 1.01763.0001; MERCK 

 • Фенол  во вода

Spectroquant  Phenol  test 1.00856.0001; MERCK

 • pH 

МКС ISO 10523:2007*

 • Електролитска спроводливост

МКС ISO 7888:1985*

 • Масти и масла

Метод на екстракција и гравиметрија

 • Калциум 

EN ISO 6058:1984

 • Магнезиум     

EN ISO 6059:1984

 • Вкупен сув остаток

Гравиметриска метода

 • Растворени материи

Гравиметриска метода

 • Суспендирани материи

Гравиметриска метода

 • Матност   

  EN ISO 7027:1999

 • Боја   

EN ISO 7887:1985

 • Вкупна тврдина

EN ISO 6059:1984

 • Карбонатна тврдина

EN ISO 9963-2:1994

 • Алкалитет

EN ISO 9963-1:1994

 • Растворен кислород

EN ISO 5813:1983

 • Биохемиска потрошувачка на кислород (БПК5)

EN ISO 5815:2003

 • Хемиска потрошувачка на кислород со KMnO4

EN ISO 8467:1993

 • Хемиска потрошувачка на кислород со K2Cr2O

EN ISO 15705:2002


Фармахем Лабораторија за животна средина во соработка со своите партнери обезбедува и услуги за:

 • микробиолошка анализа (Esherichia coli, Esherichia coli haemolytica, Enterococus spp, Pseudomonas aeruginosa, Enterobacter spp, Klebsiela spp, вкупен број на бактерии);
 • атомска емисиона спекторскопија AE (одредување на тешки метали и елементи во траги);
 • атомска апсорпциона спекторскопија АА (одредување на тешки метали и елементи во траги);
 • електротермичка атомска апсорпциона спекторскопија ЕТАА (одредување на тешки метали и елементи во траги);
 • атомска емисиона спекторскопија со индуктивно спрегната плазма АЕS-ICP (одредување на тешки метали и елементи во траги);
 • течна хроматографија HPLC (одредување на органски загадувачи);
 • гасна хроматографија GC (одредување на органски загадувачи).

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Адреса: Кичевска бр. 1, 1060 Скопје, П. Фах 39, Тел: +(389 2) 2031 193, Факс: +(389 2) 2031 434, е-пошта: farmahem@farmahem.com.mk