ТЕСТИРАЊЕ НА ШТЕТНИ МАТЕРИИ ПРИ ЕМИСИЈА НА СТАЦИОНАРНИ ИЗВОРИ ВО ВОЗДУХ

 • Одредување на концентрации на CO, CO2 и O2                      МКС ISO 12039:2008 *
 • Одредување на масена концентрација на SO2                              МКС ISO 7935:2008 *
 • Одредување на масена концентрација на азот                     МКС ISO 10849:2008 *
 • Мерење на брзина и волуменска стапка на проток на гас што протекува низ канали  МКС ISO 10780:2008 *
 • Одредување на ниска концентрација на прашина                              BS EN 13284-1:2002 *
 • Oпределување на масена концентрација од суспендирани честички   ISO 9096:2003 *
 • Oдредување на концентрација на испарливи органски соединенија ФЛТ04 - Фотојонизирачки детектор
 • Одредување на водороден сулфид ФЛТ05- Електрохемиски детектор
 • Одредување на хлориди ФЛТ06- Спектрофотометриско одредување
 • Одредување на никел од стационарни извори на емисии ФЛТ07- Спектрофотометриско одредување                                                                                                                                        
 • Одредување на бакар од стационарни извори на емисии ФЛТ08- Спектрофотометриско одредување                                                                                                                                                            

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Адреса: Кичевска бр. 1, 1060 Скопје, П. Фах 39, Тел: +(389 2) 2031 193, Факс: +(389 2) 2031 434, е-пошта: farmahem@farmahem.com.mk