ТЕСТИРАЊЕ НА БУЧАВА


 

Тестирање на бучава во животна средина се врши според следните стандарди:

 

 

 

 

 

 

  • Акустика-Опис, мерење и оценка на бучава во животна средина ISO 1996-2:2007 *
  • Бучава од патен сообраќај: Мерење на имисија на бучава, инженерски метод                                                             Nordtest method NT ACOU-039, Edition 2 *
  • Метод за оценка на индустриска бучава која влијае на мешани станбени и индустриски области                                                                                              BS 4142:1997 *