МЕРЕЊЕ НА ХЕМИСКИ ШТЕТНОСТИ ВО РАБОТНА СРЕДИНА

 

Тестирање на прашина во воздух (вкупна прашина, ЦЧ10, ЦЧ4, ЦЧ2.5)

                                                                                                  ФЛТ02 Нефелометриска метода

 

Тестирање на прашина во воздух (вкупна прашина, ЦЧ10, ЦЧ4, ЦЧ2.5 )

                                                                                                    ФЛТ03* гравиметриска метода

 

  • Тестирање на водороден сулфид                               ФЛТ09- H2S Електрохемиска ќелија
  • Тестирање на кислород                                               ФЛТ10- О2 Електрохемиска ќелија
  • Тестирање на експлозивност                                      ФЛТ11 - LEL Електрохемиска ќелија
  • Тестирање на јаглерод моноксид                                 ФЛТ12 -СО Електрохемиска ќелија
  • Тестирање на јаглерод диоксид                                    ФЛТ13 –СО2 Инфрацрвена ќелија