Стручен тим

  • Зоран Ѓуровски, дипл. ел. инж. - раководител на Фармахем Сервис

       е-пошта: zoran.gjurovski@farmahem.com.mk

  • Ирина Ѓуровска, дипл. инж. физ. - стручен соработник

       е-пошта: irina.gjurovska@farmahem.com.mk 


  • Драган Ѓуровски, дипл. ел. инж. - стручен соработник во лабораторија за калибрации 

       е-пошта: dragan.gjurovski@farmahem.com.mk

  • Драган Јанковиќ - сервисер на индустриски инструменти                               

       е-пошта: dragan.jankovic@farmahem.com.mk

 

  • Зоран Миладиновски - сервисер на индустриски инструменти

       е-пошта: servis@farmahem.com.mk

 

  • Денис Дервишевиќ - сервисер на медицински инструменти

       е-пошта: denis.dervisevic@farmahem.com.mk 


  • Бојан Весковски, дипл. инж. - сервисер на медицински инструменти

       е-пошта: bojan.veskovski@farmahem.com.mk

 

  • Димитар Мишевски - сервисер на медицински инструменти

       е-пошта: dimitar@farmahem.com.mk