Тимот на Секторот за еколошки конслатинг

 

Секторот за еколошки конслатинг на ,,Фармахем“ располага со обучени и високо квалификувани експерти од областа на животната средина и природата. Различниот профил на нашите експерти  нуди сеопфатни решенија за проблемите во животната средина и природата:
 

  • Марјана Шушлевска, дипл. биолог (раководител на Секторот за еколошки консалтинг)

      е-пошта: eko@farmahem.com.mk

  • Цветан Николовски, дипл. инж. за заштита на животна средина (стручен соработник)

       е-пошта: cvetan@farmahem.com.mk

  • Катерина Атанасовска, дипл. еколог (стручен соработник)

      е-пошта: katerina@farmahem.com.mk

 

  • Јулијан Димзова, дипл. технолог (шеф на лабораторијата за животна средина)
  • Маријан Лакс, дипл. инж. за заштита на животна средина (стручен соработник)
  • Даниел Стефановски, дипл. инж. по хемија (стручен соработник)

      е-пошта:ekolab@farmahem.com.mk