Услуги во работна средина

 

Фармахем Лабораторија за животна средина овозможува услуги кои се однесуваат на тестирање на следните мерни параметри во работната средина:


  1. Тестирање на физички штетности и

  2. Тестирање на хемиски штетности.