Сервис на медицинска опрема

 

Лабораториски медицински инструменти:


  • Хематолошки бројачи - Sysmex и Mindray;
  • Биохемиски анализатори - BioSystems и Mindray;
  • Имунолошки анализатори - Abbott;
  • Анализатори на гасови во крвта - Nova Biomedical.