ТЕСТИРАЊЕ НА ШТЕТНИ МАТЕРИИ ПРИ ЕМИСИЈА НА СТАЦИОНАРНИ ИЗВОРИ ВО ВОЗДУХ

 

 • Одредување на концентрации на CO, CO2 и O2                             МКС ISO 12039:2008 *
 • Одредување на масена концентрација на SO2                               МКС ISO 7935:2008 *
 • Одредување на масена концентрација на азот                               МКС ISO 10849:2008 *
 • Мерење на брзина и волуменска стапка на проток на гас што протекува низ канали                                                                                                        МКС ISO 10780:2008 *
 • Одредување на ниска концентрација на прашина                           BS EN 13284-1:2002 *
 • Oпределување на масена концентрација од суспендирани честички      ISO 9096:2003 *
 • Oдредување на концентрација на испарливи органски соединенија                                                                                      ФЛТ04 - Фотојонизирачки детектор
 • Одредување на водороден сулфид                               ФЛТ05- Електрохемиски детектор
 • Одредување на хлориди                                ФЛТ06- Спектрофотометриско одредување
 • Одредување на никел од стационарни извори на емисии ФЛТ07- Спектрофотометриско одредување                                                                                                                                        
 • Одредување на бакар од стационарни извори на емисии ФЛТ08- Спектрофотометриско одредување