Награда за ООП за 2017 година

Награден Проект на ФАРМАХЕМ: „Заедно создаваме подобар свет”

 

Категорија: Вложување во заедницата

 

Организарана од: Националното координативно тело за ООП и Министерството за економија на РМ.