Agilent Technologies     AAS

240 AA пламениот атомизер е автоматизиран и има лесно пристаплив софтвер. Оптиката на инструментот е целосно затворена и е со кварцни огледала. Ламбите се лесно достапни за замена и нема потреба од отворање на делови од инструментот. Инструментот има позиции за четири ламби и со системот за загревање на наредната ламба се скратува времето потребно за анализа кое се губи на загревање на ламбата.

 

Портфолиото на Agilent Technologies од областа на атомска апсорпција ги нуди и следните инструменти:

Лице за контакт:

Зоран Настов, дипл. инж. по биологија
тел.:  + (389 2) 20 33 833
тел.:  + (389 2) 20 31 193, лок. 42
е-поштаzoran@farmahem.com.mk

Назад